Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

23.03.2009. 21:38:10 - Marko Vešligaj, dipl. ekonomist

Tema: Financiranje mjesnih odbora

Mjesna samouprava u gradskom  proračunu ne iskazuje se kao samostalni dio, već kao program ili aktivnost u okviru razdjela gdje su locirani predstavničko tijelo i izvršno tijelo grada. Mjesna samouprava osniva se statutom i po zakonu ima status pravne osobe, a račun joj je vezan uz račun proračuna grada, dakle dio je jedinstvenog računa proračuna. Pritom njezini prihodi i rashodi moraju biti obuhvaćeni u njezinom financijskom planu koji je sastavni dio proračuna lokalne jedinice. Mjesni odbori svoje financijske planove sastavljaju prema uputama jedinica lokalne samouprave i podnose izvještaje o izvršenju svojega programa na način i pod uvjetima koje odredi lokalna jedinica. To znači da se u proračunu lokalne jedinice osiguravaju sredstava za obavljanje poslova koji proizlaze iz povjerenih poslova i onih koji proizlaze izravno iz zakona. To u proračunu izgleda ovako: mjesni odbori se često prikazuju u razdjelu proračuna zajedno sa predstavničkim (vijeće) i izvršnim (poglavarstvo) tijelima, pritom se tamo iskazuje plan financiranja osnovnih aktivnosti mjesnih odbora (materijalni rashodi, naknade za rad...), dok se program kapitalnih ulaganja posebno iskazuje.

Svi prihodi mjesne samouprave, uključivši i one koji nisu uplaćeni u proračun lokane jedinice već na račun mjesnog odbora, prihod su proračuna lokalne jedinice na čijem se području mjesna samouprava nalazi. Svi rashodi mjesne samouprave uključuju se u nadležni proračun lokalne jedinice. Mjesni odbori dužni su svoje financijske izvještaje o prihodima i rashodima dostaviti nadležnoj lokalnoj jedinici koja ih je dužna konsolidirati. Iz svega ovoga vidljivo je da mjesni odbori nemaju gotovo nikakve financijske samostalnosti i da gotovo sve poslove oko financiranja vodi lokalna samouprava, što je s jedne strane i razumljivo s obzirom da mjesni odbori ipak, posebno u manjim sredinama, pokrivaju područja od nekoliko stotina stanovnika pa bi u slučaju da i mjesni odbori imaju određenu samostalnost, to zahtijevalo i  postojanje stručnih službi, što bi dodatno povećalo troškove rada mjesnih odbora. S druge strane postavlja se pitanje njihova postojanja, ukoliko uopće nemaju financijskih sredstava kojim će slobodno raspolagati, nego je to isključivo pravo lokalne jedinice odnosno grada. Grad stoga ima isključivo pravo odlučivanja gdje će se usmjeriti sredstva, te to može uvelike biti podložno političkim manipulacijama. I ovdje je potrebna toliko spominjana financijska decentralizacija, jer potrebno je dati i najnižim oblicima samouprave određenu financijsku samostalnost

Reklama