Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

22.04.2015. 11:25:40 - Krunoslav Kučiš, dipl. pol.

Mjesni odbori - zašto izaći na izbore?

Foto: Pregrada.info

U gradu Pregradi se za nekoliko dana biraju novi mjesni odbori. Još jedni izbori, i još jednom imamo pravo izabrati svoje predstavnike čija je zadaća predstavljanje interesa građana pred tijelima, ovaj put, lokalne vlasti. Što su to mjesni odbori? Pogledajmo neka zakonska određenja MO i njihovih ovlasti.

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave, a prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZLP(R)S) Statutom grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga grada, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora. Sredstva za obavljanje tih poslova osiguravaju se u proračunu grada.

Mjesni odbori mogu se osnovati za područje jednog naselja, za više manjih naselja ili dijelove većih naselja. Više mjesnih odbora na područjima gradova, koji su povezani kao urbane, gospodarske i društvene cjeline, mogu se povezati u gradsku četvrt ili gradski kotar.

Osnivanje mjesnih odbora može biti pokrenuto i od strane građana i njihovih udruga, i drugih tijela predviđenih statutom jedinice lokalne samouprave, koji također propisuje postupak podnošenja inicijative i prijedloga za osnivanje mjesnih odbora, te postupak izbora članova i predsjednika vijeća mjesnih odbora. Unutar djelokruga predviđenog statutom jedinice lokalne samouprave, mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotari imaju pravo predlagati mjere i aktivnosti za unapređenje komunalnih usluga, vrtića, škola, zdravstvene skrbi, kulturnih i sportskih ustanova na njihovu području, a također mogu utjecati na radno vrijeme javnih službi, objekata za opskrbu hranom i pićem, te regulaciju prometa.

Povrh toga, mjesni odbori također mogu obavljati određene poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave koji su na njih preneseni od strane općine ili grada. Rad mjesnih odbora financira se iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

U donošenju odluka, posebno kako bi se raspravile potrebe i interesi građana te izradili prijedlozi za rješavanje bitnih pitanja za njihovo područje, mjesni odbori mogu sazivati zborove građana. Dodatno, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može se savjetovati sa zborovima građana o prijedlozima općih akata ili drugim pitanjima koja spadaju u djelokrug lokalne samouprave, te o drugim pitanjima koja predviđenim zakonom ili statutom jedinice lokalne samouprave. Ovakav oblik donošenje odluka na prvi pogled uvelike je sličan referendumu. No, postoje određene (i bitne!) razlike. Za razliku od referenduma, mišljenja i odluke zborova građana predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije dužno prihvatiti, ali ta su mišljenja i odluke obvezujući za vijeće mjesnog odbora, gradske četvrti ili gradskog kotara (što je i logično, budući da su oni predstavnici tih građana).

Što se tiče pravnog statusa/osobnosti, mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotari imaju status samostalnih pravnih osoba tijela, sa svojim predstavničkim tijelima, propisima i procedurama te programima rada.

S obzirom na navedene značajke, mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotari ponekad se navode kao oblik organizacija lokalne samouprave na razini nižoj od razine općine ili grada. No, to je kolokvijalno i krivo tumačenje: mjesni odbori imaju prvenstveno savjetodavnu ulogu. Zašto? Nekoliko je očitih činjenica koje govore više u prilog tezi o savjetodavnoj funkciji, nego nekom samostalnom samoupravnom djelovanju (ili nižoj razini uprave) – djelokrug i samostalnost mjesnih odbora ograničena je ZLP(R)S-om i statutom jedinice lokalne samouprave. Mjesni odbori podliježu nadzoru koji provode tijela jedinice lokalne samouprave. Primjerice, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave u provođenju nadzora nad mjesnim odborima raspustit će vijeće mjesnog odbora u slučaju čestog kršenja statuta općine ili grada od strane mjesnog odbora, ili u slučaju da mjesni odbor ne izvršava povjerene poslove. Savjetodavna uloga mjesnih odbora vidljiva je i u tome što mjesni odbori ne mogu zapošljavati profesionalno osoblje, a upravne poslove mjesnih odbora obavljaju upravna tijela jedinice lokalne samouprave.

Nakon svega iznesenog iz zakona i stručne literature, vraćam se na početno pitanje: Što su mjesni odbori? Mjesni odbori su, zapravo, još uvijek generalno nevidljiva tijela, koja u suradnji sa gradskom upravom ostvaruju niz aktivnosti za poboljšanje uvjeta života na pojedinom području. Mjesni odbori trebali bi se "pobrinuti" da se odluke ne donose mimo građana, već da im se da prilika da aktivno sudjeluju u bitnim pitanjima za Grad. Kako uključiti građane? To bi se moglo, primjerice, tako da ih se na neki način animira i više uključi u rad MO. Uz sve današnje moguće načine komunikacije i medijske i društvene mreže, to ne bi trebao biti problem. Tu bi se, dakako, sami vijećnici MO trebali više aktivirati. Jer problemi građana su mnogi, od socijalnih, prometnih pa do onih komunalnih s kojima se bori većina MO. Od mjesnih odbornika se očekuje da dobro prepoznaju probleme na svom području i zajednički sa tijelima gradske/općinske vlasti, a na temelju prijedloga građana, utvrđuju prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. To su samo neke zadaće koje MO mogu obavljati.

Zašto izaći na izbore? Odgovor se nalazi u tekstu. Svaki izbori, na kojoj god razini bili, vrhunac su demokratskog procesa u nekoj sredini. Život u zajednici, od kojih je mjesni odbor ona najosnovnija zajednica građana, podrazumijeva brigu o dobrobiti i napretku te zajednice. Svi mi želimo bolje ceste, javnu rasvjetu, izgrađene nogostupe i oborinsku odvodnju, uređene površine, igrališta za djecu i mnoštvo drugih sadržaja koji čine život ugodnijim. Jedan od načina da to postignemo je i biranje mjesnih odbora, koji će svojim radom, makar savjetodavnim, neumorno i ustrajno ukazivati gradskoj upravi na potrebe određenog područja i boriti se da se te potrebe ostvare.

 

Arhiva kolumni

Reklama