Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

03.05.2009. 17:54:06 - Tajana Broz

Tema: Lokalni izbori

Svi punoljetni (18+) građani i građanke s prebivalištem na području grada Pregrade, 17. svibnja ove godine birat će gradonačelnika/gradonačelnicu Pregrade i njegove/njezine zamjenike, 15 članova i članica Gradskog vijeća, župana/županicu Krapinsko-zagorske županije i 45 članova i članica Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Prije glasovanja

Kako biste mogli pristupiti glasovanju potrebno je da ste upisani u birački popis. U birački popis bi trebali biti upisani automatski čim imate prebivalište na području grada Pregrade, ali za svaki slučaj provjerite putem web stranice Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr ili ako ste korisnici T-mobile mreže pošaljite SMS poruku s vašim JMBG-om na broj 5454. Ukoliko slučajno niste na biračkom popisu, 14 dana prije održavanja izbora od Ureda državne uprave u Pregradi zatražite da vas upišu (radno vrijeme ureda je od 7-15 sati svaki radni dan).

Na dan glasovanja

17. svibnja (nedjelja) biračka mjesta se otvaraju u 7 sati, a zatvaraju u 19 sati. Biračka mjesta određuje Gradsko izborno povjerenstvo najkasnije 8 dana prije održavanja izbora i o biračkim mjestima će obavijestiti javnost. Online izdanje Pregrada.info će objaviti popis biračkih mjesta, a ako ne saznate putem javnih oglasa gdje možete glasovati svakako se možete obratiti Gradskom izbornom povjerenstvu koje,  kao i prijašnjih godina, vodi pregradski pročelnik Ivan Krištić (tel: 376-052 ili 376-155).

Do dana glasovanja ste već provjerili da li se nalazite u biračkom popisu, ali na biračko mjesto morate ponijeti ili osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi vas članovi i članice biračkog odbora mogli identificirati te vam omogućiti glasovanje. Biračke odbore imenuje Gradsko izborno povjerenstvo na prijedlog političkih stranaka, a uz biračke odbore na biračkim mjestima mogu se nalaziti i promatrači/ce kako političkih stranaka tako i nevladinih organizacija kao što je GONG.

Kada dođete na biračko mjesto uočit ćete oglas sa zbirnom listom kandidatura za izbor gradonačelnika/ce i župana/ice. Isto tako, na biračkom mjestu biti će oglas sa svim kandidacijskim listama s pregledno navedenim imenima i prezimenima kandidata/kinje za članove/ice Gradskog vijeća i Županijske skupštine te zbirne liste stranačkih i nezavisnih kandidacijskih lista s imenima i prezimenima nositelja/ica lista.
Na biračkom će mjestu za stolom, na kojem će glasački listići za svaki izbor biti postavljeni lepezasto s licem prema dolje (radi zaštite tajnosti glasovanja, jer svaki glasački listić ima serijski broj), biti prisutna najmanje tri od ukupno šest članova i članica biračkog odbora. Na stolu će se nalaziti izvaci iz popisa birača i glasačke kutije, a na svakoj će od njih na prednjoj strani biti nalijepljen upravo onakav glasački listić kakav se u tu kutiju ubacuje.

Glasački će se listići, radi lakše prepoznatljivosti, razlikovati po boji tako da će oni za izbor članova/ica gradskog vijeća biti roza boje, listići za izbor članova/ica županijske skupštine biti će svijetlo smeđe boje, oni za izbor gradonačelnika/ce biti će bijele boje, dok će listići za izbor župana/ice biti plave boje.

Kada pristupite glasovanju član/ica biračkog odbora zadužen/a za utvrđivanje identiteta birača zatražit će od vas identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu), te će vam drugi član/ica uručiti četiri glasačka listića i zaokružiti vaše ime u izvodima iz popisa birača kojih će u gradovima biti četiri. Potom će vas uputiti do mjesta gdje ćete glasovati. Mjesto za glasovanje mora biti tako uređeno da osigurava tajnost glasovanja (paravan ili slična sredstva).

Na listićima na kojim ćete glasovati za gradonačelnika/cu i župana/icu abecednim će redom biti poredani kandidati/kinje. Uz svakog od navedenih kandidata/kinja biti će navedeni i njihovi zamjenici (jedan ili dva) koji se biraju zajedno s kandidatom/kinjom.

Na glasačkim listićima za članove/ice Gradskog vijeća i Županijske skupštine abecednim će redom biti poredane kandidacijske liste s imenima nositelja/ica tih lista (s naznakom je li riječ o stranačkoj ili nezavisnoj listi). Glasovati ćete tako da ćete na svakom od dobivenih listića zaokružiti samo jedan broj ispred naziva one liste, odnosno imena kandidata/kinje kojem dajete svoj glas. Listići na kojima nije zaokružen samo jedan broj liste odnosno kandidata/kinje smatrati će se nevažećim.
Glasačke listiće potom presavijete i ubacite svaki u odgovarajuću kutiju.

Važno je napomenuti da prilikom glasovanja birači i biračice ne moraju glasovati za listu i kandidata/kandidatkinju za gradonačelničko mjesto iste stranke ili političke opcije. Možete primjerice glasovati za gradonačelničkog kandidata/kandidatkinju desnice i listu za vijeće ljevice ili obrnuto te možete glasovati za različite stranke u gradu i županiji, odnosno u gradu možete podržati desnog kandidata za gradonačelnika/cu, a na županiji lijevog kandidata/kinju za župana/icu ili obrnuto.

Bolesni te stari i nemoćni birači i biračice imaju pravo tražiti da biračka komisija osigura njihovo glasovanje u njihovom domu odnosno mjestu na kojem se nalaze. U pravilu je dovoljno da član/ica obitelji na biračkom mjestu od biračkog odbora zatraži da se takav postupak izvrši. Birači i biračice koji zbog određene tjelesne mane ili nepismenosti ne mogu samostalno glasovati imaju pravo doći na biračko mjesto s osobom koju će ovlastiti da u njegovo/njezino ime zaokruži broj liste ili kandidata/kinje za koju želi glasovati, no tom činu moraju osobno prisustvovati te osoba koja im pomaže ne smije samovoljno zaokružiti bilo koju listu ili kandidata/kinju. Sve ostale osobe činu biranja trebaju pristupiti samostalno te je strogo zabranjeno tzv. obiteljsko glasovanje pri kojemu jedna osoba zaokruži kandidate/kinje i liste za sve članove/ice obitelji koji su pristupili glasovanju!

Također je vrlo važno da je Ustavom RH zajamčena tajnost glasovanja i nitko vas nema pravo pitati niti od vas tražiti da otkrijete za koga ste glasovali.

Rezultati

Rezultate izbora objavljuje Gradsko izborno povjerenstvo nakon što je završilo prebrojavanje glasova te istekao rok za žalbe na proces glasovanja. Neslužbene rezultate u Pregradi možemo očekivati već 17. svibnja navečer, a za županiju 18. svibnja u noći.

Podsjetnik na ovlasti gradonačelnika/gradonačelnice i Gradskog vijeća

Gradsko vijeće donosi statut grada te odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada; osniva i bira članove/članice radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom; uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela grada; osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad. Vijećnici/ce svoj posao obavljaju volonterski uz određenu naknadu.
Gradonačelnik/gradonačelnica priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela; usmjerava djelovanje upravnih tijela grada te nadzire njihov rad; upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njezinim prihodima i rashodima; odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000 000 (jedan milijun) kuna. Gradonačelnik/gradonačelnica će svoju dužnost obavljati profesionalno.

Gradonačelnik/gradonačelnica dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu. Pored izvješća predstavničko tijelo može od gradonačelnika/gradonačelnice tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog/njezinog djelokruga. Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika/gradonačelnice donosi gradski proračun. Gradsko vijeće može - na vlastitu inicijativu ili na prijedlog 20% birača raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegova zamjenika, kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela, odnosno kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave znatnu materijalnu štetu. Gradsko vijeće može biti raspušteno između ostalog ako ne donese proračun u zakonskom roku.

Reklama