Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

21.06.2013. 16:29:35 - Grad Pregrada

Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

U srijedu 19. lipnja 2013. godine s početkom u 19:00 sati održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade.
Uz nazočnost svih 15 vijećnika sjednicu je otvorila gđa. Ivanka Stanković, ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave Krapinsko-zagorske županije. Izabrana je Mandatna komisija u sastavu Nikola Pasariček (HSU), predsjednik te Branko Cigrovski (HSS) i Milan Brezinšćak (SDP), članovi koja je nakon toga podnijela Izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i gradonačelnika. Verificirani su mandati vijećnika i utvrđena osoba (Zdravka Žiger Žgela s liste SDP, ZS) koja će voditi sjednicu do izbora predsjednika. Nakon toga svi vijećnici Gradskog vijeća dali su prisegu i svečano je potpisali.

 

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su Zdravka Žiger Žgela (SDP) za predsjednicu te Branko Špoljar (SDP), Darko Hrestak (HSS), Nikola Pasariček (HSU) i Davor Antolić (HDZ) za članove.
Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Zlatko Šorša (SDP), a za potpredsjednike izabrani su Marijan Hohnjec (HSS) i Stjepan Hajdinjak (HDZ). Sve odluke donesene su jednoglasno.

Nakon završetka konstituiranja Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća dao je prijedlog za dopunu dnevnog reda i sjednica je nastavljena radno.
Najprije su svečanu prisegu dali gradonačelnik Marko Vešligaj, dipl.oec. (SDP) i njegov zamjenik Ivan Škrinjar ml. ing.el. (SDP).

 

Nakon toga izabran je Odbor za statut i poslovnik u sastavu Marijan Hohnjec (HSS), predsjednik, te Josip Gajšak (SDP), Zlatko Šorša (SDP), Mirjana Krištić (HDZ) i Davor Antolić (HDZ), članovi te Odbor za proračun i financije u sastavu Robert Baričević (SDP), predsjednik, Marijan Hohnjec (HSS), Romica Hrestak (HDZ), Josip Krog (ZS) i Tajana Broz (SDP), članovi.

 

U daljem tijeku sjednice prihvaćeno je i usvojeno godišnje izvješće Proračuna grada Pregrade za 2012. godinu te Izvješća o korištenju proračunske rezerve  za 2012. godinu, Izvješće Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2012. godinu, donesena je Odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i usvojene izmjene i dopune Odluke o naknadi gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice. Na kraju je donesena Odluka o dodjeli koncesije za komunalne poslove dimnjačara na području Grada Pregrade u sljedećih 5 godina.

Reklama