Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

17.06.2013. 22:47:20 - Grad Pregrada

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" 144/12) i Odluke Ministra uprave KLASA: 023-01/ 1 3-01/2 84, URBROJ: 515-02-02-0I 1l- 13 -15 od 29. svibnja 2013. godine Predstojnica ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada pregrade koja će se održati 19. lipnja 2013. godine s početkom u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici uz slijedeći dnevni red:

-    Utvrđivanje kvoruma,

 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. lzvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
  - utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  - svečana prisega članova Gradskog vijeća,
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
 4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
 5. Slobodna riječ.

Nakon završetka konstituiranja Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog da se dopuni dnevni red sjednice radnim dijelom sa slijedećim točkama dnevnog reda:

 1. Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pregrade;
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru odbora za statut i poslovnik,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru odbora za proračun i financije,
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna grada Pregrade za 2012. godinu te Izvješća o korištenju proračunske rezerve  za 2012. godinu;
 5. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2012. godinu, davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za obavljanje poslova u 2012. godini;
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjene i dopune Odluke o naknadi gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli koncesije za komunalne poslove dimnjačara na području Grada Pregrade.

Materijali za sjednicu nalaze se na službenim stranicama.

Reklama