Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

11.05.2009. 20:38:05

Lovačko društvo "Kuna"

Povijest Lovačkog društva "Kuna" počinje 1945. godine, kada se nekolicina tada utjecajnih i društveno aktivnih ljudi udružilo u želji da se osnuje lovačko društvo koje bi obuhvaćalo cjelu tadašnju općinu. Tako je prva skupština održana 17. rujna te iste godine kada je lovačko društvo dobilo ime "Kuna" . U prvi Izvršni odbor ušli su kao osnivači Društva: Špiljak Franjo kao predsjednik, Pajter Milivoj, Leskovar Stjepan, Leskovar Petar, Storjak Franjo, Blažun Andrija, Družinec Slavko i Debeljak Milan, a ukupno je bilo 19 članova.

Godine 1946. društvo je počelo pripremati planove za izgradnju doma na Kunagori koji se i danas službeno zove Lovačko - planinarski dom. Prema zapisima i usmenoj predaji te sjećanjima tada još školaraca, počela je izgradnja koju su uz tadašnje lovce i nekolicinu planinara pomagali građani Pregrade.

Tako se sjeća naš lovac Tkalec Stjepan koji je tada imao 13-14 godina kako su kao đaci nosili crijep na kuna goru puteljkom koji vodi od crkve prema vrhu, dok su ostali materijal vozili volovima po blatnjavom putu. Postoji i svjedočenje danas pokojnog Družinec Slavka koji je sa svojim konjima vukao građu za krov kao i ostali materijal.  Isto tako u to vrijeme bila je donesena uredba kojom kažnjenici za sitnija nedjela nisu išli u zatvor nego su umjesto toga morali nositi materijal na Kunagoru.
Na otvorenju Lovačko - planinarskog doma na Kunagori za predsjednika Lovačkog društva i Planinarskog društva izabran je lovac Blažun Andrija.

Broj članova uskoro se povećao na 80 te se društvo brzo razvijalo. S obzirom na starosnu dob lovaca taj broj se 70-tih i 80-tih godina smanjivao tako da je zadnjih 15 godina broj članova otprilike oko 70 lovaca. Najveći pomak u podmlađivanju društvo je postiglo zadnjih desetak godina te je sada prosječna starost članstva 45 godina.

Danas je Lovačko društvo "Kuna" Pregrada vrlo organizirana udruga koja uspješno gospodari lovištem te ima vrlo dobre odnose sa sličnim udrugama u susjedstvu i šire i jedna je od priznatijih lovačkih udruga u Županiji.

Lovačko društvo "Kuna" Pregrada je ustrojeno kao udruga koja se bavi uzgojem, zaštitom i lovom divljači. Učlanjeno je u Županijski lovački savez ,a preko njega u Hrvatski lovački savez.
Društvo ima sjedište u Pregradi, Pod Lenartom 2 gdje posjeduje lovački dom. U posjedu ima i polovinu - doma na Kunagori te streljanu na glinene golubove.

Lovište

Od 10. 05.1996. godine ustanovljen je zakup lovišta kojim gospodari Lovačko društvo "Kuna" Pregrada. Lovište je zakupljeno na 10 godina počevši od dana potpisivanja ugovora o zakupu.
Lovište obuhvaća sadašnji teritorij Grada Pregrade i veličine je 5774 ha. Reljef lovišta tipičan je za zagorski kraj, izmjenjuju se brežuljci i doline u kojima većinom protječu potoci, a nadmorska visina od 150-450 metara svrstava ovo lovište u lovišta brdskog tipa.

U lovištu prevladava kontinentalna klima koja je pogodna za obitavanje divljači koja se tu nalazi. Najveći dio lovišta pokrivaju šume te zatim oranice i livade, a jednim dijelom i veliki kompleks vinograda koji se nalaze u Plemenšćini u Gori i Sopotu.

Lovište je ispresjecano raznim kategorijama cesta i puteva na kojima je dosta velika frekvencija kretanja ljudi i vozila te time uveliko smanjuje lovno-produktivnu površinu.
Prema lovno-gospodarskoj osnovi lovno-produktivna površina iznosi oko 3000 ha, dok ostala površina otpada na grad i sela.

Ovo lovište uz propisane mjere i zahvate prilagođeno je za uzgoj sljedećih vrsta divljači: zec obični, fazan obični, srna obična, divlja patka i trčka. Pored ovih vrsta divljači u lovištu još obitava: lisica, kuna zlatica i bjelica, ondatra, jazavac, šljuka, grlica divlja, golub grivnjaš, vrana siva, svraka, šojka i jastreb škanjac
U lovištu se nalazi optimalan broj lovno-tehničkih objekata, a tu spadaju solišta, srneća i fazanska hranilišta i visoke čeke. Za prihranu divljači lovačko društvo nabavlja potrebne količine hrane i soli a za prehranu se zasijavaju remize u kojima hrana ostaje kroz cijelu zimu.

Svake godine nakon završetka lovne sezone vrši se prebrojavanje divljači nakon čega se određuje stvarno stanje broja određene divljači u lovištu, a time i plan odstrela kojeg propisuje lovno-gospodarstvena osnova.

U lovištu je organizirana lovočuvarska služba koja je podijeljena na tri grupe te se tako vrši nadzor i stanje u lovištu. Pravilnim provođenjem lovno-gospodarstvene osnove osigurava se zaštita fonda divljači i uzgoj dovoljnog broja divljači za odstrel.

Sportska sekcija

Negdje u tijeku izgradnje lovačkog doma 1983. godine, a na inicijativu nekolicine mlađih lovaca, rodila se ideja o aktiviranju u streljaštvu i to u gađanju glinenih golubova, sportu koji je među lovcima postajao sve popularniji.

Tako su prvi članovi ekipe kojoj je bio vođa i osnivač ekipe Storjak Martin bili: Varjačić Dragutin, Brezak Stjepan, Hlupić Zvonko, Vučilovski Zdravko. Leskovar Željko, Žiger Franjo, Fišter Josip.
Te iste godine je prikupljena sva dokumentacija i prišlo se početku izgradnje streljane koja se nalazi na kuna gori. Svojim velikim radom i zalaganjem lovaca Storjak Martina,Vnuk Milana, Žiger Franje, Leskovar Željka, Halamić Franje, Vučilovski Zdravka, Drenški Stjepana, Fišter Josipa i braće Hlupić koji su sa svojim kamionima dovezli sav materijal te još nekoliko lovaca izgrađena streljana na glinene golubove.
Tako je streljana postala mjesto gdje su se događala razna takmičenja između lovačkih društava, a posebno Huma na Sutli, Desinića i Pregrade.

Godine 2006. izgrađena je najmodernija streljana sa svim pratečim objektima te je postavljen i najnoviji stroj za izbacivanje meta.

Sadašnju streljačku ekipu sačinjavaju: Ilić Josip (vođa streljaštva), Hanžić Mario, Leskovar Branko, Bešenski Ivan, Vučilovski Zdravko, Drenški Milan, Gorupić Milan, Storjak Milan i Žiger Žarko.
 Streljačka ekipa sudjelovala je i u osnivanju Zagorske lige u gađanju glinenih golubova i na takmičenjima pokazala odlične rezultate.

Lovačko društvo već tradicionalno organizira turnir u gađanju glinenih golubova u sklopu manifestacije "Branje grojzdja" svake godine, gdje se natječe puno ekipa iz županije i šire.

Arhiva

Reklama